Είναι το πίο απλό πράγμα που θα χρειαστείται όταν ξεκινήσετε τις πρώτες εφαρμογές με το Android. Να περνάτε τιμές απο ένα intent σε ένα άλλο.

Intent myIntent = new Intent(this, mySecondActivity.class); myIntent.putExtra("KeyName", keyValue); startActivity(myIntent);

Μπορείτε να περάσετε οποιαδήποτε τιμή στο άλλο activity. Ο παρακάτω κώδικας σας δείχνει πώς να πάρετε την τιμή που μας πέρασε το προηγούμενο activity.

if (extras != null) { String value = extras.getString("KeyName"); }

Αν χρειαστείται να περάσετε ένα δικό σας αντικείμενο στο άλλο intent,

myObj obj = new myObj(4,"field1","field2"); myIntent.putExtra("sampleObject", myObj); startActivity(myIntent);

και για να ανακτήσετε αυτό το αντικείμενο,

Intent i = getIntent(); myObj dene = (myObj )i.getSerializableExtra("sampleObject");